„Anticharta”

P. F. 77 (2003, r. Jaro­slav Brabec)

Otázky

  • Jak Viktor hodnotí roli herců ve společ­nosti a jejich vystu­po­vání v televizi?
  • Jaké závěry z tohoto hodno­cení pro sebe Viktor vyvodil?

Komentář

Film pojed­nává o herečce Ludmile Dami­á­nové, která čelí dile­matu, zda se zapo­jit do režimní kampaně proti Chartě 77, nebo tuto kampaň odmít­nout. Na jedné straně stojí její rodinný původ (otec byl legi­o­ná­řem) a lidská sluš­nost, na straně druhé kari­éra jejího jedi­ného milo­va­ného syna. V ukázce disku­tuje se svým kole­gou Vikto­rem (Oldři­chem Lipským) o tom, zda nabídku přijme či nikoli.