Beseda ve škole

Zdroj: Pelíšky (1999, r. Jan Hřebejk)

Otázky

  • Jaké jednot­livce a skupiny lze v ukázce rozlišit?
  • Jak na vyprá­vění reaguje učitel a proč?
  • Jaké infor­mace potře­bu­jete vědět, abyste ukázce rozu­měli? Pocho­pili jste, kdo je „diver­zant“?
  • Jak na vás ukázka působí?

Komentář

Scéna ze snímku Pelíšky, která se odehrává v roce 1968, zachy­cuje besedu žáků s přísluš­ní­kem Sboru národní bezpeč­nosti. Kapi­tán vzpo­míná na to, jak dostali rozkaz, aby zneškod­nili diver­zanta na motorce. Tragický závěr příběhu filmové žáky překvapí a vyvolá u nich odpor. Učitel Saša Mašlaň (Jaro­slav Dušek) se marně snaží situ­aci zachrá­nit. Beseda s pamět­ní­kem je zasa­zena do srozu­mi­tel­ného prostředí školy. Ukázka tedy nabízí žákům soci­álně srozu­mi­tel­nou situ­aci, záro­veň však odka­zuje k minu­losti mnoho­vrs­tev­na­tým způso­bem. Propo­juje aktu­ální čas výuky s histo­ric­kou událostí (zastře­lení dvou údaj­ných diver­zantů), na niž se vzpo­míná v čase pamět­ní­kova vyprá­vění (rok 1968). Dotýká se tak hned něko­lika témat: stát­ního násilí v době stali­nismu, reform­ního procesu v roce 1968 či vyrov­ná­vání se s tota­litní minu­lostí po roce 1989. Na ukázce je taktéž možno demon­stro­vat, jakou roli hraje pamět­nická výpo­věď při zkou­mání minu­losti. Pamět­ník hraje v české histo­rické kultuře význam­nou roli garanta utvá­ření osob­ního vztahu k minu­losti. Vzpo­mí­nání je však vždy výbě­rové. Žáci by měli svědec­tví pamět­níka vnímat jako jeden stří­pek z mozaiky.